Јуни 2018

Огласи

Јавни набавки

 

Оглас бр.09/2018

Постапка со барање за прибирање на понуди, за доделување на договор за јавна набавка на услуга:

Заменик директор

Заменик Директор: 

 

 

Име и презиме:

 

Датум и место на раѓање: 

 

Образование

 

Работно Искуство

 

Странски јазици

 

Контакт