Огласи

Јавни набавки

 

Оглас бр.09/2018

Постапка со барање за прибирање на понуди, за доделување на договор за јавна набавка на услуга:

 • осигурување од автоодговорност на моторни возила
 • осигурување на лица (возач и патници) од последици на несреќен случај
 • осигурување на автоодговорност во странство – зелен картон
 • каско осигурување на моторни возила
 • Објава: 30.07.2018
 • Поставување прашања до: 03.08.2018 15:30 часот
 • Краен рок: 06.08.2018 10:00 часот
 • Повеќе информации и превземање на документацијата: ЕСЈН

 

Оглас бр.08/2018

Постапка со барање за прибирање на понуди, за доделување на договор за јавна набавка на стоки:

 • Гориво за патнички возила
 • Објава: 18.07.2018
 • Поставување прашања до: 27.07.2018 15:30 часот
 • Краен рок: 30.07.2018 10:00 часот
 • Повеќе информации и превземање на документацијата: ЕСЈН

 

Оглас бр.07/2018

Постапка со барање за прибирање на понуди, за доделување на договор за јавна набавка на стоки:

 • Набавка на информатичка опрема - хардверска опрема
 • Објава: 29.06.2018
 • Поставување прашања до: 01.07.2018 15:30 часот
 • Краен рок: 04.07.2018 10:00 часот
 • Повеќе информации и превземање на документацијата: ЕСЈН