Заменик директор

Заменик Директор: Берат Дехари

Заменик Директор: Берат ДехариИме и презиме: Берат Дехари

Датум и место на раѓање: 03.01.1982, Гостивар

Образование:

 • Средно образование: Сообраќаен техничар -СОУ Моша Пијади- Тетово -1997-2001
 • Високо: Кривично право VII-1-Универзитет на Југоисточна Европа 2001-2005 (Дипломиран Правник);
 • Кривично право (постдипломски студии) Универзитет на Југоисточна Европа 2005;
 • Kриминалистика и детективи (постдипломски студии) International University of Struga 2012-2014;
 • Докторатура 2016 American Colegue University – Skopje (PhD candidate)Работно Искуство:

 • 08/2006 – 11/2006 година, Вработување во Владата на Република Македонија Секретаријат за ЕУ;
 • 11/2006 - 01/2009 година, Министерство за Правда- Република Македонија Управен инспекорат;
 • 01/2009 - 08/2009 година, Министерство за Животна средина и просторно планирање, -Шеф на кабинет на министерот В.Д Државен секретар;
 • 08/2009 - 09/2011 година, Министерство за Економија-Република Македонија Пазарен инспекторат;

  Асистент на универзитетот International University of Struga 2013- За предметите:
  • Kривично право
  • Криминалистика

  Vizion University-Gostivar
  • Практична настава

 • 10/2011 - 2018 година, вработен во Министерство за Финансии - Управа за финансиска полиција:
  • 2011 - 2015 година, Заменик Директор на Управата за Финансиска Полиција;
  • 2015 - , Заменик Директор на Управата за Финансиска Полиција (втор мандат);


Резиме на вештини и знаења:

 • Одлични организациски вештини
 • Адаптибилен, креативен, ефективен, комуникативен
 • Модерни и иновативни идеи
 • Иницијатор, фокусиран на кариера, подготвен за работа во тим или независно


Странски јазици:

 • Англиски јазик;
 • Германски јазик;
 • Турски јазик;
 • Српско-Хрватски јазик;


Семинари, курсеви, конференции и обуки:

 • Уверение за положен правосуден испит доделено од Министерствоза правда на Р.Македонија - 10.12.2013 година;
 • Уверение за положен нотарски испит доделено од Министерство за правда септември 2015;
 • Сертификат од Петтата политичка академија за социјална демократија март – јули 2012 година;
 • Сертификат од страна на "The Central European University" за учество и посета на семинарот "Human Rights" Букурешт 3-7 Декември 2012 година;
 • Сертификат за учество и посета на серијата на семинари за развој на капацитетите на младите политички актери – Февруари-Ноември 2011 година;
 • United States Secret Service – Training on the Detection and Investigation of Counterfeit United States Currency and Payment Cards – May 2006;
 • Academy for Training for Judges and Prosecutors and their Deputes of the Republic of Macedonia – Money Laundering Relevance of judges adoption of crime act - 24-25.10.2008;
 • Практична настава (месечно) во Рим – Италија во Guardi Di Financa;
 • Climate changing conference- South Korea 2010;
 • Потврда од Министерство за правда на Р.Македонија за учество и посета на семинар на темa:
  • Закон за општа управна постапка
  • Закон за управна инспекција
  • Закон за управни спорови
  • Закон за прекршоци
  • Закон за постапување по преставки и предлози
  • Работа во канцеларија
  • Администрација во служба на граѓаните
  • Односи со јавноста
  • МетодологијаКонтакт:

Тел: +389-2-3231-578

E-mail: berat.dehari@finpol.gov.mk