Буџет

Буџет

 

Предлог буџет

 

Проекции на приходи и расходи

 

 

 

Завршни сметки

 

Завршни сметки за 2023

  • Биланс на приходи и расходи БПР 2023 <превземи>
  • Биланс на состојба БС 2023 <превземи>
  • Посебни податоци за државна евиденција ДЕ 2023 <превземи>
  • Структура на приходи по дејности 2023<превземи>
  • Даночен биланс за оданочување 2023 <превземи>

 

Завршни сметки за 2022

  • Биланс на приходи и расходи БПР 2022 - 637 <превземи>
  • Биланс на состојба БС 2022 - 637 <превземи>
  • Посебни податоци за државна евиденција ДЕ 2022 - 637 <превземи>
  • Структура на приходи по дејности СПД 2022 - 637 <превземи>
  • Даночен биланс за оданочување 2022 <превземи>

 

Завршни сметки за 2021

 

Завршни сметки за 2020


Даночен Биланс 2020 <превземи>

 

Завршни сметки за 2019


Даночен Биланс 2019 <превземи>

 

 

 

Завршни сметки за 2018

 

 

Завршни сметки за 2017


Даночен Биланс 2017 <превземи>