Мај 2018

Вработување

  • Огласи за финансиски полицаец
  • Огласи за административен службеник

Соработка

Меѓународна Соработка

Управата за финансиска полиција соработува и разменува информации со странски полициски и државни органи, организации од други држави и меѓународни организации во областа на финансиски криминал врз основа на билатерални договори и ратификувани меѓународни договори за работите од нејзината надлежност.

 

Интерпол

Управата за финансиска полиција врз основа на Меморандум за соработка со Министерството за внатрешни работи соработува со Националното биро на Интерпол – Скопје.

Буџет

Буџет

 

Предлог буџет

 

Проекции на приходи и расходи