Организација

Актите за внатрешна организација и систематизација на работните места во Управата за финансиска полиција (во кои составен дел е и органограмот) се класифицирани со соодветен степен  на класификација согласно со Законот за класифицирани информации поради што и не можат да бидат предмет на слободен пристап.