Проекти

Листа на проекти

Организирано учествуваме во реализација на низа проекти кои битно ќе влијаат на целокупната организација и успех во работата на Управата за финансиска полиција:

 

 1. Зајакнување на националните капацитети за борба против организираниот криминал и корупција - Проект на ЕУ
 2. Стратегија за даночна реформа
 3. Градење на национални капацитети за спречување перење пари и спречување на фалсификување пари во Југоисточна Европа ( UNODC и CEPOL)
 4. Поддршка во ЕУ пристап во глава 24 финансиска истрага - Проект на Република Словенија
 5. Развивање на напреден систем за собирање на информации и анализа за борба против организираниот криминал – ИПА 2011
 6. Истрага за сузбивање на фалсификувани валути и монети
 7. Откривање, обезбедување и конфискување на нелегално стекнат имот - Проект на Светска банка
 8. Сузбивање на радикализација и национален екстремизам - Во рамки на националната стратегија и акциски план за борба против тероризамот
 9. Прекуграничен нелегален транспорт на пари во кеш – финансиски истраги и истраги за перење пари
 10. Национален координативен центар (НКЦ)
 11. Стратегија на РМ за јакнење на капацитетите за водење на финансиски истраги и конфискација на имот
 12. Зрелост на капацитетите за информатичка безбедност
 13. Поддршка за ефективна превенција и сузбивање на измамите и нерегуларностите со фондовите на ЕУ - твининг лајт договорот со Република Литванија
 14. Зајакнување на националните капацитети за борба против организираниот криминал и корупција