Мај 2018

Организација

Актите за внатрешна организација и систематизација на работните места во Управата за финансиска полиција (во кои составен дел е и органограмот) се класифицирани со соодветен степен  на класификација согласно со Законот за класифицирани информации поради што и не можат да бидат предмет на слободен пристап.

 

 

Односи со јавност

  • Соопштенија
  • Медиуми
  • Политика за приватност
  • Отчетност за трошењата
  • Информации од јавен карактер

Политика на приватност

На оваа страна ги документираме сите информации околу нашата употреба и обработка на Вашите лични податоци во процесот на остварување на нашите задачи, во согласност со законските овластувања при посета на нашата интернет страна, користење на некои од нашите сервиси или испраќање на порака до нас при користење на нашите контакт форми.

 

Галерија Видео

Трета конференција за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на тема „Влијанието на Ковид-19 врз напорите од страна на владата и приватниот сектор во борбата против перење на пари и финансирање на тероризам“

 

 

Основни Информации

За Управата


Со цел зајакнување на борбата против организираниот финансиски криминал, заштита на националните финансиски интереси, како и заштита на Европските фондови во Република Македонија, на 26 јуни 2003 година со Законот за финансиска полиција (Сл. весник на РМ број 55/02) формирана е Управата за финансиска полиција. Управата за финансиска полиција е орган во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице која своите надлежности ги спроведува на територијата на Република Македонија.

Проекти

Листа на проекти

Организирано учествуваме во реализација на низа проекти кои битно ќе влијаат на целокупната организација и успех во работата на Управата за финансиска полиција:

 

Контакт

Контакт Информации

Управа за финансиска полиција
Адреса:
Плоштад „Пресвета Богородица“ бр.3